Dnes je: Dnes má meniny: Oto Zajtra: Mikuláš

Naša škola je zameraná na stimuláciu rozvoja komunikačnej gramotnosti detí.

Edukácia je smerovaná tak, aby prednostne rozvíjala písanú reč a podporovala rozvoj pregramotných spôsobilostí u detí.

V nasledujúcich riadkoch odôvodníme voľbu zamerania našej školy. Odpovieme na vynárajúcu sa otázku, prečo je vôbec potrebné, aby sme v predškolskej edukácii venovali toľko pozornosti práve písanej reči a jej stimulácii. Plynutím času získala písaná reč veľkú prestíž oproti reči hovorenej, za čo môže ďakovať predovšetkým svojej úradnej povahe a tiež svojej silnej väzbe s literatúrou. Dnes už vieme, že v otázke priority reči a písma sa stráca nadradenosť hovoreného slova. Obe podoby jazyka majú totiž rozličné spoločenské funkcie a používame ich na uskutočnenie odlišných cieľov. Vynára sa otázka, aké očakávania kladie spoločnosť voči jedincom v oblasti gramotnosti, a ako sa človeku podarí vyhovieť týmto požiadavkám. Ak to rozvinieme ďalej, potom sa pýtame, ako sa stará spoločnosť o to, aby sa jeho členovia stali komunikačne gramotnými. Otázky sú aktuálne najmä preto, lebo z uvedeného vyplýva, že komunikačná gramotnosť je jednou z podmienok dosiahnutia životných cieľov človeka.

Zo známych anatomických, fyziologických a neurologických príčin sa hovorená reč uskutočňuje v čase rýchlejšie ako reč písaná. Preto je naoko prijateľný názor, podľa ktorého si má dieťa ako prvé osvojiť hovorenú reč. V poslednom období sa však čoraz častejšie stretávame v odborných kruhoch s tvrdením, že osvojovanie hovorenej a písanej reči sa deje synchrónne, v rovnakom čase. Z jednej strany by bolo dobré mať hlbšie vedomosti o vzájomnej podpore týchto dvoch foriem reči. Z hľadiska komunikácie, spracovania informácií a získavania vedomostí v staršom školskom veku a v dospelosti by sme však na druhej strane mali mať oveľa presnejšie poznatky o tom, aká je kvalita a kvantita napredovania v oblasti spontánneho vývinu písanej reči u detí do šiestich rokov veku.

Napriek tomu, že je pre náš systém výchovy a vzdelávania prirodzené, aby pedagóg v materskej škole rozvíjal hovorenú reč detí, je zatiaľ taktiež pravdou, že sa rozvíjaniu písanej reči nevenuje dostatočná pozornosť. V súčasnosti je stále neželanou ale častou realitou stav, keď pedagóg v bežnej materskej škole vie pomerne málo (v horšom prípade často vôbec nič) o tom, na akej úrovni vývinu písanej reči sa deti nachádzajú. Rozporuplnosť situácie potvrdzuje skutočnosť, že v školskom veku a u dospelých prikladá technicko-civilizačná komunikácia v spoločnosti takú istú dôležitosť ( i keď samozrejme sčasti iný obsah a inú funkciu) písanej reči ako hovorenej. Z toho vyplýva, že do popredia sa dostáva jednoznačne ten, kto v predškolskom veku, v čase vývinu reči prejde vhodnou stimuláciou. Dnes už existuje niekoľko edukačných programov a projektov, ktoré dávajú dôraz na rozvoj komunikačnej gramotnosti detí. Príkladom je podporný edukačný program Step by Step, ktorý aktívne využívame už sedem rokov.

Napísali o nás Napísali o nás

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár