Dnes je: Dnes má meniny: Alexander Zajtra: Zlatica

Uncategorised

Ochrana osobných údajov

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Sekcia Ochrany osobných údajov
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31816738

Občianske združenie

Vážení rodičia,

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za vaše 2 % dane, ktoré boli na účet združenia poukázané počas predchádzajúceho roku 2017. 

Tieto finančné prostriedky boli a aj v budúcnosti budú využívané v prospech vzdelávacích aktivít našich detí. V roku 2017 rodičovské združenie DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ z poukázaných 2% dane získalo 5 737,27 EUR.
Srdečná vďaka.


Finančné prostriedky boli minuté a použité na výchovno – vzdelávací proces a na zabezpečenie pracovných pomôcok do jednotlivých tried :

 • nákup pomôcok do tried (výkresy, lepidlá, farbičky, ceruzky, temperové farby a iné)
 • nákup kancelárskeho papiera – mix trendové, pastelové a intenzívne farby
 • nákup väčších hračiek do jednotlivých tried (policajná, požiarna stanica, farma, stavebnice Grippies, Hravá Geometria….)


Radi by sme spolupracovali so škôlkou nielen pri materiálno-technickom zabezpečení, ale aj v podpore vzdelávania a rozširovania zručností a záujmov našich detí. Budeme vďační za Vaše podnety a pomoc k činnosti rodičovského združenia.


Gabriela Targošová, predseda rodičovského združenia DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Člen výboru: Denisa Horkuličová

V prípade záujmu o darovanie 2 % dane v tomto roku budete potrebovať nasledovné údaje:
Obchodné meno: DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Sídlo: Košická 40, 903 01 Senec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42416124


Ako postupovať


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 • požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil “Potvrdenie o zaplatení dane” 
 • z tohto tlačiva si viete zistiť dátum zaplatenia dane /musí byť zaplatený nedoplatok čo i len 1 cent/. Výška 2 % musí byť v minimálnej výške 3 Eurá.
 • Vypýtajte si “Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane” u vedúcej školskej jedálne a doplňte vlastné údaje
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie aj potvrdenie) doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami

 • Vyplňte daňové priznanie.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte v type A VIII. Oddiel priznania a typ B XII Oddiel priznania. Suma vypočítanej výšky 2 % musí byť minimálne 3 Eurá.
 • Riadne vyplnené a hlavne podpísané daňové priznanie doručíte daňovému úradu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.daného roka)

Postup pre právnické osoby

 • Vyplňte daňové priznanie. 
 • Vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby /jedná sa o výšku 2 % - ak ste počas roka poskytli dar, resp. 1 %, minimálna výška je však najmenej 8 Eur/
 • Kompletne vyplnené daňové tlačivo doručte v lehote na podanie daňového priznania podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne je nutné daň z príjmov aj zaplatiť.

Neprehliadnite

2perc 2018

Ďakujeme

Dakujeme

Zápis detí na školský rok 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových
skupín. Poradie podania žiadostí nehrá žiadnu rolu pri prijímaní detí.

Tlačivo – žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si budete môcť od apríla 2019
vyzdvihnúť osobne v materskej škole v kancelárii u p. Zelmanovej v Pavilóne 5 na poschodí, alebo stiahnúť tu!
Taktiež budete mať tlačivo k dispozícii na stiahnutie na stránke zriaďovateľa www.senec.sk .

Termín a miesto zápisu:

14. mája 2019 utorok         od 9.00 do 18.00 hod.         v pavilóne 1 - trieda Mravčekov
15. mája 2019 streda         od 13.00 do 17.00 hod.        v pavilóne 5/A trieda Žabiek – poschodie

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní.
(Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného
zástupcu.

3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.

4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta
Senec.

Podmienky

1. Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie
o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy
rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

2. Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.
a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie
Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie
dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon).
b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ.
c) V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný
pomer.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár