Dnes je: Dnes má meniny: Tamara Zajtra: Bohuš

Uncategorised

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v čase od 1. mája do 31. mája 2021. Formulár žiadosti nájdete na našej webstránke alebo osobne v našej materskej škole. 

Vyberte si z dvoch dostupných tlačív, podľa veku vášho dieťaťa: 

• Tlačivo 1 – „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“  Stiahnuť TU

• Tlačivo 2 - „Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie“ (iba pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021, čiže budú predškoláci a podľa trvalého pobytu patria do nášho rajónu) Stiahnuť TU

Čo potrebujete k podaniu žiadosti?

Zákonný zástupca dieťaťa zašle resp. predloží nasledovné dokumenty:
 
1. Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
 
2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).
 
3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Akými spôsobmi môžete podať žiadosť?

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
 
- vhodením do bielej poštovej schránky umiestnenej na budove našej materskej školy,
prístupnej z ulice, resp. zaslaním poštou na adresu: Materská škola Košická 40 Senec
90301

- odoslaním naskenovanej žiadosti a lekárskeho potvrdenia prostredníctvom e-mailu na
mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- do elektronickej schránky materskej školy dokumentom, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si dovoľujeme požiadať zákonných zástupcov, aby využili vymenované spôsoby podávania žiadostí. 

Ak rodič nemá možnosť podať žiadosť iným spôsobom, môže prísť osobne odovzdať do našej materskej školy 4. a 5. mája 2021 od 13.00 do 17.00 hodiny. Prítomnosť dieťaťa nie je
podmienkou.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 1.  Zákonné podmienky:

 
a.    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – čiže dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021.
 
b.      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v našej materskej škole, ak má trvalý pobyt v Senci - „spádová materská škola“ a podľa ulice bydliska patrí do nášho rajónu.

Materská škola Košická 40 Senec je na základe rozhodnutia zriaďovateľa spádovou materskou školou pre ulice:
Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Marhuľová, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E. B. Lukáča, Záhradnícka, Novomeského, Bratislavská, Košická, Ulica pri Búroši, Mesačná, Tehelná, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri včelárikoch
a Lastovičia.

Spádové oblasti všetkých seneckých materských škôl nájdete na:

https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/dokumenty/Spadove_obvody.pdf

2.  Ostatné podmienky prijímania

1. - Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

2. - V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.

3. - Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný
zástupca pracovný pomer.


Ďalšie informácie nájdete na webstránke mesta Senec: https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/aktualne-informacie-k-zapisu-deti-do-seneckych-materskych-skol


TEŠÍME SA NA VÁS

:)

Vítame Vás v školskom roku 2020/2021 


Prevádzka v materskej škole začína v stredu 2. septembra 2020.
Súčasná epidemiologická situácia vyžaduje, aby sme všetci dodržiavali nariadenia týkajúce sa predpisov k eliminácii možnosti šírenia vírusu Covid- 19. Budeme musieť dodržiavať hygienické nariadenia, ktoré sa dotknú celkovej organizácie chodu školy.

Prosíme pozrieť aktuálne informácie aj na nasledujúcej adrese:
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

Keďže zberná trieda nebola povolená, deti budú navštevovať zásadne iba triedu, kam sú zaradené podľa zoznamu na dverách pavilónov a nebudú sa presúvať do iných tried.
Prevádzka v každej triede bude od 7.00 do 16.45. 

Pravidlá pri príchode:

1. Príchod od 7.00 do 8.00 - do areálu vstupujú dospelí s rúškom na tvári.

2. Vo vstupnej miestnosti a šatni môžu byť naraz iba dve dospelé osoby s deťmi, ostatní musia čakať na dvore.

3. Hneď pri vstupe si rodič dezinfikuje ruky pri pripravenom senzorickom
prístroji. Dieťa nie.

4. Rodič uloží dieťaťu do skrinky dve rúška na tvár zabalené jednotlivo!

5. Dieťaťu bude odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. Nad 37.5 dieťa nebude prijaté, pri teplote do 37,5 bude dieťa sledované 

6. Učiteľka dá podpísať rodičovi:
a) vyhlásenie o tom, že dieťa a členovia spoločnej domácnosti neprejavujú príznaky akútneho ochorenia - pri prvom nástupe a ďalej vždy, ak dieťa bude chýba tri a viac dní po sebe.
b) zdravotný dotazník pred prvým nástupom v školskom roku 2020/2021 

7. Rodič dostane rôzne dokumenty, ktoré musí doma preštudovať a podľa nich sa riadiť, najmä čo sa týka platieb rôznych poplatok na správne účty. Takisto dostane dotazníky, ktoré musí vyplniť a obratom vrátiť triednej učiteľke. 

Prosíme striktne dodržiavať čas príchodu, po zatvorení brány sa dezinfikujú šatne, preto nie je možné prijať meškajúcich.

Pravidlá pri odchode domov

1. Odchod domov je od 14.30 do 16.45

2. Rodič príde s rúškom na tvári a vo vstupnej miestnosti si vydezinfikuje ruky. Do šatne vstupujú najviac dvaja dospelí.

3. Preberie si dieťa od učiteľky.

4. V šatni sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu, potom ihneď opúšťa areál materskej školy.
Okrem vymedzeného času je vstup do areálu materskej školy zakázaný.

Život v materskej škole

Deti počas pobytu v materskej škole nebudú mať rúško. Nasadiť si ho budú musieť iba pri nepredvídateľných situáciách.

Spánok bude riešený rozložením ležadiel vo vzdialenosti 1 metra v celom priestore pavilónu.
Posteľné návlečky sa budú prať každý týždeň. Matrace sa budú dezinfikovať po každom zvlečení posteľnej bielizne prípravkom na dezinfekciu tkanín.

V kúpeľni budú deti používať papierové uteráky.

Pitný režim (čistá voda) bude zabezpečený ako doteraz – jednorazovými pohárikmi.

Deti si budú denne viackrát umývať ruky mydlom pod dozorom učiteľky.

Deti sa budú stravovať vo svojich triedach, každá trieda bude mať svoju pridelenú kuchárku (vždy tú istú).

Deti sa s upratovačkami stretávať nebudú (výnimka je trieda s najmenšími deťmi, kde je nutná pomoc).

Upratovačky budú dezinfikovať šatne, kúpeľne, toalety viackrát denne, vždy bez kontaktu s deťmi. V triede budú dezinfikovať kľučky, stoly, podlahu vždy, keď deti budú na dvore.

Pre prípadné ochorenie dieťaťa je zabezpečená miestnosť - izolačka, kam sa choré dieťa umiestni do príchodu rodiča.

Nie je dovolené nosiť z domu hračky ani iné predmety.

Krúžková činnosť, ani stretnutia rodičov a iné hromadné školské akcie zatiaľ nie sú povolené.

Prevádzka v každom pavilóne je od 7.00 do 16.45 hodiny. Prosíme dodržať čas odchodu, lebo po 16.45 sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov.

Všetky vyššie uvedené body boli zostavené v spolupráci so seneckými materskými školami aj so zriaďovateľom a sú v súlade s nariadeniami vyšších orgánov.

Vítame Vás v školskom roku 2021/2022 

Prevádzka v materskej škole začína vo štvrtok 2. septembra 2021.

Súčasná epidemiologická situácia vyžaduje, aby sme všetci dodržiavali nariadenia týkajúce sa predpisov k eliminácii možnosti šírenia vírusu Covid- 19. Budeme musieť dodržiavať hygienické nariadenia, ktoré sa dotknú celkovej organizácie chodu školy. Keďže zberná trieda stále nie je povolená, deti budú navštevovať iba triedu, kam sú zaradené podľa zoznamu na dverách pavilónov a nebudú sa presúvať do iných tried.

V tomto školskom roku budeme mať dve triedy predškolákov s povinnou dochádzkou, tri triedy s deťmi strednej vekovej skupiny a jednu triedu najmladšej vekovej skupiny.

Prevádzka v každej triede bude zatiaľ samostatne od 7.00 do 16.45 až do odvolania.

O akýchkoľvek zmenách v režime resp. návrate k pôvodným pravidlám dochádzky budeme informovať každého rodiča osobitne vždy e-mailom.

Ďalšie pokyny si prečítajte na podstránke Triedy.

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Zmluva o ochrane 

Sekcia Ochrany osobných údajov
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31816738

Vážení rodičia, radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za vaše 2 % dane, ktoré boli na účet združenia poukázané počas predchádzajúceho roku. 

Tieto finančné prostriedky boli a aj v budúcnosti budú využívané v prospech
vzdelávacích aktivít Vašich detí.

Predsedkyňa OZ: Gabriela Targošová,  Pokladník OZ: Natália Šimonová

V prípade záujmu o darovanie 2 % dane v tomto roku budete potrebovať nasledovné údaje:
Obchodné meno: DÚHOVÝ SVET PRI MŠ KOŠICKÁ
Sídlo: Košická 40, 903 01 Senec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42416124

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ 

  • požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil “Potvrdenie o zaplatení dane”
  • z tohto tlačiva si viete zistiť dátum zaplatenia dane /musí byť zaplatený nedoplatok čo i len 1 cent/. Výška 2 % musí byť v minimálnej výške 3 Eurá.
  • Vypýtajte si “Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane” u triednych učiteliek a doplňte vlastné údaje
  • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie aj potvrdenie) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami

  • Vyplňte daňové priznanie.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte v type A VIII. Oddiel priznania a typ B XII Oddiel priznania. Suma vypočítanej výšky 2 % musí byť minimálne 3 Eurá.
  • Riadne vyplnené a hlavne podpísané daňové priznanie doručíte daňovému úradu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.daného roka)

Postup pre právnické osoby

  • Vyplňte daňové priznanie.
  • Vyplňte VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby /jedná sa o výšku 2 % - ak ste počas roka poskytli dar, resp. 1 %, minimálna výška je však najmenej 8 Eur/ 
  • Kompletne vyplnené daňové tlačivo doručte v lehote na podanie daňového priznania podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne je nutné daň z príjmov aj zaplatiť.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár