Dnes je: Dnes má meniny: Bohuslav Zajtra: Kamila

Zápis detí na školský rok 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových
skupín. Poradie podania žiadostí nehrá žiadnu rolu pri prijímaní detí.

Tlačivo – žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si budete môcť od apríla 2019
vyzdvihnúť osobne v materskej škole v kancelárii u p. Zelmanovej v Pavilóne 5 na poschodí, alebo stiahnúť tu!
Taktiež budete mať tlačivo k dispozícii na stiahnutie na stránke zriaďovateľa www.senec.sk .

Termín a miesto zápisu:

14. mája 2019 utorok         od 9.00 do 18.00 hod.         v pavilóne 1 - trieda Mravčekov
15. mája 2019 streda         od 13.00 do 17.00 hod.        v pavilóne 5/A trieda Žabiek – poschodie

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní.
(Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného
zástupcu.

3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.

4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta
Senec.

Podmienky

1. Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie
o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy
rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

2. Ostatné podmienky prijímania

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.
a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie
Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie
dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon).
b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ.
c) V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný
pomer.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár